کانکس فروشگاهی شرکت پگاه

  • محل اجرا کوی دانشگاه تهران
  • زمان تابستان ۹۵
  • مدت ۲۰ روز
  • نما کامپوزیت و ترموود
  • کاربری فروشگاهی