پروژه موسسه دریانوردی کیش

  • زمان اجرا ۳۰ روز کاری
  • مکان اضافه بنا در بام با متراژ ۱۵۰ متر مربع با کاربری کارگاهی