كانكـس دوطبقه

کانکسها میتوانند بصورت كانكس دوطبقه نیز تولید گردند. ساخت كانكس دوطبقه بستگی به سفارش کارفرمای محترم دارد. در كانكس دوطبقه سقف کانکس طبقه اول بصورت کاملا مسطح وسقف طبقه دوم  بصورت شیبدار تولید میگردد. كانكس دوطبقه جهت استفاده شرکتهای ساختمانی و مهندسی ,مجریان و پیمانکاران جاده ای, پیمانکاران صنعت نفت , گاز و پتروشیمی و … استفاده می شود.

مزایای استفاده از كانكس دوطبقه :

كانكـس دوطبقه قابـل فروش مجـدد است ,ولـي ساختمـان این طور نيست.

كانكـس دوطبقه فوري ساختـه ميشـود و اكثـراً آمـاده تحويـل است.

كانكـس دوطبقه را می توان در مدت زمان كم از شركت سازنده خريداري نماييد.

 

 

Write a Reply or Comment