لیست قیمت کانکس یووا

لیست قیمت کانکس

لیست قیمت کانکس تولید جدید شرکت یووا

 

 

کانکس تیپ E کانکس تیپ C کانکس تیپ B کانکس تیپ A کانکس تیپ ممتاز کانکس تیپ پانلی  

 

۲/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۶/۲۰۰/۰۰۰ کانکس ۲/۴۰×۳
۳/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ۷/۵۰۰/۰۰۰ کانکس ۲/۴۰×۴
۳/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ۸/۹۰۰/۰۰۰ ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ کانکس ۲/۴۰×۶
۵/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ۷/۵۰۰/۰۰۰ ۹/۵۰۰/۰۰۰ ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ کانکس ۲/۴۰×۸
۶/۵۰۰/۰۰۰ ۷/۶۰۰/۰۰۰ ۹/۲۰۰/۰۰۰ ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ کانکس ۲/۴۰×۱۰
۹/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ ۳۱/۲۰۰/۰۰۰ کانکس۲/۴۰×۱۲

 

 

کانکس تیپ E کانکس تیپ C کانکس تیپ B کانکس تیپ A کانکس تیپ ممتاز کانکس تیپ پانلی  

 

۳/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۶۰۰/۰۰۰ ۹/۱۰۰/۰۰۰ کانکس ۳×۳
۴/۲۰۰۰/۰۰۰ ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ۷/۲۰۰/۰۰۰ ۹/۵۰۰/۰۰۰ ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ کانکس ۳×۴
۵/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۹۰۰/۰۰۰ ۸/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ کانکس ۳×۶
۷/۸۰۰/۰۰۰ ۸/۶۰۰/۰۰۰ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ کانکس ۳×۸
۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ کانکس ۳×۱۰
۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ ۲۹/۴۰۰/۰۰۰ ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ کانکس۳×۱۲

Write a Reply or Comment