لیست قیمت کانکس

لیست قیمت کانکس

لیست قیمت کانکس شرکت یووا با توجه به نواسانات قیمت لطفا با ما در تماس باشید ۰۹۱۲۷۱۴۰۱۴۶

 نوع کانکس سالنی

   کانکس تیپ پانلی

 کانکس تیپ ممتاز

    کانکس تیپ A

   کانکس تیپ B

    کانکس تیپ C

کانکس ۲/۴۰×۳

۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کانکس ۲/۴۰×۴

۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کانکس ۲/۴۰×۶

۶۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰

کانکس ۲۰/۴۰×۸

۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کانکس ۲/۴۰×۱۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کانکس ۲/۴۰×۱۲

۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کانکس ۳×۴

۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کانکس ۳×۶

۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کانکس ۳×۸

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کانکس ۳×۱۰

۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کانکس ۳×۱۲

۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پارتیشن اضافی

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سرویس بهداشتی

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آبدارخانه

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

لیست قیمت کانکس شرکت یووا با توجه به نواسانات قیمت لطفا با ما در تماس باشید ۰۹۱۲۷۱۴۰۱۴۶

نوع کانکس سالنی

 کانکس تیپ پانلی

 کانکس تیپ ممتاز

 کانکس تیپ A

 کانکس تیپ B

  کانکس تیپ C

 کانکس سرویس بهداشتی تک چشمه

۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کانکس سرویس بهداشتی ۲ چشمه

۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کانکس سرویس بهداشتی ۴ چشمه

۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کانکس سرویس بهداشتی ۶ چشمه

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کانکس سرویس بهداشتی ۸ چشمه

۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کانکس سرویس بهداشتی ۱۰ چشمه

۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 کانکس سرویس بهداشتی ۱۲ چشمه

۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰